Kära besökare,

Vi på Virtusa Corporation, inklusive dess dotterbolag och dotterbolag (gemensamt kallade "Virtusa" eller "vår" eller "vi"), är starkt engagerade i att respektera din integritet.  Virtusa respekterar dig och är fast beslutna att hedra och skydda din integritet. Detta integritetsmeddelande beskriver vår integritetspraxis när det gäller insamling och användning av dina personuppgifter när du besöker våra företagslokaler.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in grundläggande personuppgifter från dig i vår besöksdatabas och/eller besöksloggbok, vilket inkluderar men inte är begränsat till namn, företagsnamn, telefonnummer, anledning till besöket, datum och tid, fotografi etc. Videofilmer spelas också in på vårt CCTV-system installerat i företagets lokaler.

Syfte med behandlingen av dina personuppgifter

Vi samlar in, använder och avslöjar information för att säkerställa den fysiska säkerheten för personer och föremål, säkerhet för konfidentiell information som finns i företagets lokaler eller är tillgänglig från företagets lokaler. Detta görs för att förhindra förlust, bedrägerier, stölder, skador, terrorism och andra händelser av sådant slag i företagets lokaler.

Säkerhet

Virtusa har implementerat tekniska, fysiska, avtalsenliga och organisatoriska skyddsåtgärder i syfte att skydda personuppgifternas säkerhet från förlust, skada eller obehörig användning, avslöjande, ändring eller  åtkomst, med hänsyn till uppgifternas natur och riskerna som de utsätts för på grund av mänskligt handlande eller den fysiska eller naturliga miljön.

Överföring och utlämnande av personuppgifter med dotterbolag

Vi är en del av en internationell koncern och överför och lämnar därför ut personuppgifter om dig till länder utanför ditt bosättningsland och utanför EU. Även om sådan information är utanför ditt land, är den föremål för lagarna i det land där den är belägen och kan vara föremål för utlämnande till regeringar, domstolar eller brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter i ett sådant annat land, i enlighet med lagarna i ett sådant land.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, med hänsyn till vårt behov av att svara på dina frågor eller lösa problem, något annat syfte som beskrivs ovan eller för att uppfylla lagkrav enligt tillämpliga lagar). Detta innebär att vi kan komma att behålla dina personuppgifter under en rimlig tid efter att t.ex. kontraktet med den kund du representerar har löpt ut eller efter att din förfrågan har behandlats. Efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas från alla Virtusa-system.

För vidare information

För mer information, till exempel dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter, överföring av personuppgifter, datalagring och säkerhetsåtgärder som implementerats av Virtusa, klicka här.