Företagets efterlevnad

Virtusa har följande interna policyer för att se till att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt.

Visselblåsarpolicy

Denna policy innehåller vägledning om hur våra anställda kan göra anmälningar av försummelser eller felaktigheter på arbetet. Med policyn försöker vi uppmuntra öppenhet så att ärenden kan tas upp internt utan rädsla för konsekvenser för den anställde.

Whistleblower Hotline
(USA/lokalt) 1-844-403-4964
(internationellt) 402-999-0449

Ladda ner PDF

Företagets uppförandekod och etiska regler

Den här koden beskriver Virtusas åtagande att bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt och den uppförandestandard som förväntas av våra anställda och direktörer.

Uttalande om Modern Slavery Act

Detta uttalande görs i enlighet med s.54 i Modern Slavery Act 2015 (”Modern Slavery Act”). Detta uttalande anger att de steg som Virtusa UK Limited har vidtagit, och fortsätter att vidta, för sig själva och dess dotterbolag och filialer, för att säkerställa att modernt slaveri, inklusive människohandel, barnarbete, tvångsarbete, arbetsplatsmisshandel och inhemskt slaveri (”modernt slaveri”) inte äger rum inom våra leveranskedjor eller i vår verksamhet.

Rekryteringspolicy

Denna policy beskriver Virtusas anställningspolicy, inklusive att utföra kvalificeringskontroller för ”rätt att arbeta” för alla anställda så att vi kan skydda mot människohandel eller tvångsarbete. Vi utför arbetsrotationer så att ingen anställd är begränsad till en viss uppgift under en längre tidsperiod.

Leverantörsriktlinjer

Leverantörsriktlinjerna anger de standarder och metoder som våra leverantörer måste upprätthålla inom områdena för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och affärsetik.

Virtusas skattestrategi i Storbritannien

Denna skattestrategi publiceras i enlighet med paragraf 16(2), Schedule 19 i Finance Act 2016

Virtusas policy för mänskliga rättigheter

Denna policy anger hur Virtusa strävar efter att tillmötesgå vårt ansvar för att respektera mänsklig värdighet och rättighet vad gäller våra anställda, leverantörer, kunder och samhällen. I enlighet med företagets kärnvärderingar – passion, innovation, respekt och ledarskap (PIRL) – tolererar vi inte kränkningar av de mänskliga rättigheterna och deltar inte i, eller är delaktiga i, några aktiviteter som begär eller uppmuntrar missbruk av mänskliga rättigheter i vår verksamhet eller leveranskedja.

Hållbarhetspolicyer

Virtusas hållbarhetspolicy

Uppdaterad 9 september 2022

Virtusas policy för socialt ansvar

Uppdaterad 9 september 2022

Virtusas policy för miljö, hälsa och säkerhet

Uppdaterad 9 september 2022

Virtusas miljöansvarspolicy

Uppdaterad 9 september 2022